วันพฤหัสบดีที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2565

การเพื่อวางแผนการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา

 วันพฤหัสบดีที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 เวลา 14.30 น.

นายประชวน เขื่อนเพชร ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย มอบหมายให้ นางอัมพร จันทนะเปลิน รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ฝ่ายงานวิชาการ นายสมยศ สุภาษี ครูรักษาการตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ฝ่ายงานอำนวยการ และคณะครูฝ่ายงานวิชาการ ร่วมประชุมวิชาการ เพื่อวางแผนการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ณ ห้องประชุมพญาสัตบรรณ


วันจันทร์ที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2565

การประชุมคณะกรรมการงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา

 วันจันทร์ที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 เวลา 14.30 น.

นายประชวน เขื่อนเพชร ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย มอบหมายให้ นางอัมพร จันทนะเปลิน รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ร่วมประชุมคณะกรรมการงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ณ ห้องประชุมจามจุรี


วันจันทร์ที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2565

การประชุมคณะกรรมการงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา

 วันจันทร์ที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 เวลา 16.00 น.

นายประชวน เขื่อนเพชร ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย มอบหมายให้ นางอัมพร จันทนะเปลิน รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ฝ่ายงานวิชาการ พร้อมครูหัวหน้าฝ่ายและครูหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ร่วมประชุมคณะกรรมการงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ณ ห้องลีลาวดี