วันพฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2566

คณะผู้บริหาร ประชุมร่วมกับคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพ

 

นายประชวน เขื่อนเพชร ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย

มอบหมายให้คณะผู้บริหาร ประชุมร่วมกับคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพ

เพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา

ปีการศึกษา 2566 ณ ห้องศาสตร์พระราชา

วันพุธที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2566

ประชุมคณะกรรมการงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา

 วันอังคารที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2566

นายประชวน เขื่อนเพชร ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย มอบหมายให้รองผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมด้วยครูหัวหน้าฝ่ายงานวิชาการร่วมประชุมคณะกรรมการงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ณ ห้องลีลาวดีวันเสาร์ที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

การนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและการประเมินห้องเรียนคุณภาพของสถานศึกษาสังกัดเทศบาลนครเชียงราย

วันอาทิตย์ ที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ.2565  

นายณรงศักดิ์ เตือนสกุล รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย นางอำไพ จันทร์เงิน ผู้อำนวยการสำนักการศึกษาเทศบาลนครเชียงราย พร้อมด้วยผู้บริหารและคณะครูในสถานศึกษาสังกัดเทศบาลนครเชียงราย ร่วมประชุมสัมนาเชิงปฏิบัติการ การนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและการประเมินห้องเรียนคุณภาพของสถานศึกษาสังกัดเทศบาลนครเชียงราย ณ โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงรายวันพฤหัสบดีที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2565

การเพื่อวางแผนการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา

 วันพฤหัสบดีที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 เวลา 14.30 น.

นายประชวน เขื่อนเพชร ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย มอบหมายให้ นางอัมพร จันทนะเปลิน รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ฝ่ายงานวิชาการ นายสมยศ สุภาษี ครูรักษาการตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ฝ่ายงานอำนวยการ และคณะครูฝ่ายงานวิชาการ ร่วมประชุมวิชาการ เพื่อวางแผนการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ณ ห้องประชุมพญาสัตบรรณ


วันจันทร์ที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2565

การประชุมคณะกรรมการงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา

 วันจันทร์ที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 เวลา 14.30 น.

นายประชวน เขื่อนเพชร ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย มอบหมายให้ นางอัมพร จันทนะเปลิน รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ร่วมประชุมคณะกรรมการงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ณ ห้องประชุมจามจุรี


วันจันทร์ที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2565

การประชุมคณะกรรมการงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา

 วันจันทร์ที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 เวลา 16.00 น.

นายประชวน เขื่อนเพชร ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย มอบหมายให้ นางอัมพร จันทนะเปลิน รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ฝ่ายงานวิชาการ พร้อมครูหัวหน้าฝ่ายและครูหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ร่วมประชุมคณะกรรมการงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ณ ห้องลีลาวดี


วันจันทร์ที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2565

การประชุมการกำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 วันศุกร์ที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2565 เวลา 08.00 น.

นายประชวน เขื่อนเพชร ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย พร้อมด้วยผู้บริหาร และคณะครู ร่วมประชุมการกำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 ณ ห้องประชุมพญาสัตบรรณ

ข้อมูลเพิ่มเติม : คลิก