วันพฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2566

คณะผู้บริหาร ประชุมร่วมกับคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพ

 

นายประชวน เขื่อนเพชร ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย

มอบหมายให้คณะผู้บริหาร ประชุมร่วมกับคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพ

เพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา

ปีการศึกษา 2566 ณ ห้องศาสตร์พระราชา

วันพุธที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2566

ประชุมคณะกรรมการงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา

 วันอังคารที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2566

นายประชวน เขื่อนเพชร ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย มอบหมายให้รองผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมด้วยครูหัวหน้าฝ่ายงานวิชาการร่วมประชุมคณะกรรมการงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ณ ห้องลีลาวดี